Phalaborwa Havaalanı, Phalaborwa (PHW, FAPH)

Harita